โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมประชุมวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ ประจำปี 2563
วันที่:   21-11-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมประชุมวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ ประจำปี 2563 ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562