โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2562
วันที่:   28-11-2562

ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางสายนที ไทยสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2562 ภายในการประชุมมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “โรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ” โดยแพทย์หญิงแวววรรณ กองมี นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และได้รับการดูแลสุขภาพ อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง สามารถดูแลตนเองในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562