โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   การส่งมอบหมายหน้าที่การงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ
วันที่:   04-12-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ นางภัทรวดี แก้วมา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป และแพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ร่วมรับมอบการมอบหมายหน้าที่การงาน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ จากนายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลนครพิงค์ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562