โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ถวายความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพแด่พระสงฆ์ ณ เมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
วันที่:   08-12-2562

นางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ได้ร่วมถวายองค์ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพแด่พระสงฆ์ในการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ และทำแผนพัฒนาการศึกษา หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด – อสว.) โดยมีกิจกรรมให้ความรู้โรคที่พบบ่อยของพระสงฆ์ การดูแลสุขภาพ และตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองให้แก่พระสงฆ์ จำนวน 20 รูป และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 120 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 9 ธันวาคม 2562 ณ เมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา