โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 5/2563
วันที่:   21-05-2563

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 5/2563 เพื่อปรึกษาข้อราชการและติดตามงานภายในโรงพยาบาล และหารือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การปรับตัวและการทำงานในรูปแบบใหม่ (New Normal Medical Services) ซึ่งในการประชุมได้มีการแสดงความยินดีกับแพทย์หญิงศุภมาส อำพล ในโอกาสเลื่อนตำแหน่งนายแพทย์ด้านเวชกรรม สาขาเวชกรรมทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ และมีการแนะนำบุคลากรใหม่ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563