โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ จำนวน 2
วันที่:   11-09-2563

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ จำนวน 2 ชุด ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม หัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยา และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563