โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานรับฟังการนำเสนอแผนงานการจัดตั้งหน่วยรังสีร่วมรักษาระบบประสาท โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมบรรยายพิเศษ Business Continuity Planning for Health Facilities
วันที่:   11-09-2563

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานรับฟังการนำเสนอแผนงานการจัดตั้งหน่วยรังสีร่วมรักษาระบบประสาท โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ (Interventional Neuroradiology : INR) พร้อมวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะ โดยมีนายแพทย์ณัฐวรรธ วิฑูรย์ ประสาทศัลยแพทย์ นำเสนอร่วมกับแพทย์หญิงวรลักษณ์ ภู่สูงเนิน ประสาทศัลยแพทย์ ซึ่งนำเสนอผ่านระบบทางไกล ZOOM จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ซึ่งภายหลังการนำเสนอนายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ได้บรรยายพิเศษหัวข้อ Business Continuity Planning for Health Facilities เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่องของโรงพยาบาล ตลอดจนแผนดำเนินการเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟัง ซึ่งระหว่างการบรรยายได้มีกิจกรรม Exercise Break เพลงดูแลด้วยใจเวอร์ชั่นล้านนา ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563