โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อ 18/ม.ค./2567 เข้าอ่าน 166 ครั้ง คะแนนรวม 0.0 คะแนน

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนที่  1

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข คลิก
2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข คลิก

ขั้นตอนที่  2

1. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  คลิก
2. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  คลิก
3. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเทศในการทำงาน  คลิก

ขั้นตอนที่  3

1. การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”  คลิก
2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)  
3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ รอบ 6 เดือน  
4. การทำแบบทดสอบแนวทางการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

 

ขั้นตอนที่  4

1. จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรภายในหรือภายนอกองค์กรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้  
2. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์กรที่มีการส่งเสริมคุณธรรมหรือทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้  

ขั้นตอนที่  5

1. เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการ เพื่อถ่ายทอด ขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบร่วมกับหน่วยงานระดับกองแห่งอื่นในสังกัด  
2. ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่เสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน  
"