โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”งานวิจัย ปี 2564 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

ลำดับ ประเภท หัวข้อ ปี
1 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามกระบวนการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ วิจัย 2564
ลำดับ ประเภท หัวข้อ ปี