โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”งานวิจัย ปี 2562 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

ลำดับ ประเภท หัวข้อ ปี
1 Comparison of Preoperative and Postoperative Parecoxib Administration for Pain Control Following Major Spine Surgery วิจัย 2562
2 การพัฒนาคุณภาพการใช้ชุดการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ CQI 2562
3 การพัฒนาคุณภาพการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ป่วยก่อนผ่าตัดโรงทางระบบประสาท โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ วิจัย 2562
4 การพัฒนาแนวทางปฏิบัติทางการพยาบาลสำหรับการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ วิจัย 2562
5 ประสิทธิผลของรูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโดยทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ วิจัย 2562
ลำดับ ประเภท หัวข้อ ปี